Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-12

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-12 [2020/10/26 21:18]
metalgamer [Covidreegelen]
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-12 [2020/10/26 21:19] (current)
metalgamer [Copyrightreform]
Line 24: Line 24:
 ===== Copyrightreform ===== ===== Copyrightreform =====
  
-Nächste Meeting dowéinst ass e Mëttwoch um 8 Auer. Mir treffen eis erëm iwwer Mumble. Mir géifen eis freeë wann nach aner Leit géife matschaffen. Weider Infoe fannt der op der Wikisäit vum Projet. Wann eppes onkloer soll sinn da schreift dem Comité. +Nächste Meeting dowéinst ass e Mëttwoch um 8 Auer. Mir treffen eis erëm iwwer Mumble. Mir géifen eis freeë wann nach aner Leit géife matschaffen. Weider Infoe fannt der op der Wikisäit vum Projet. Wann eppes onkloer soll sinn da schreift den Léit déi um Projet schaffen.
 ===== Mail op Info déi mer kruten ===== ===== Mail op Info déi mer kruten =====
  
 Mir kruten eng Mail opgrond vun eisem Communiqué vum Policedossier. Mir kruten eng Mail opgrond vun eisem Communiqué vum Policedossier.
 De [[user:metalgamer]] äntwert dorobber. De [[user:metalgamer]] äntwert dorobber.
lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-12.txt · Last modified: 2020/10/26 21:19 by metalgamer