Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


organization:activity-reports

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
organization:activity-reports [2018/01/08 21:21]
orimpe [Regelméisseg Ereegnisser]
organization:activity-reports [2019/04/27 12:51] (current)
chrescht
Line 1: Line 1:
-<​note>​Aktivitéits Rapperen si ob Lëtzebuergesch,​ fir VDL / Subsiden unzefroen.</​note>​ +====== ​Lists of activity reports ​====== 
-<note important>​nett färdeg</​note>​ +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2019|2019]] 
- +  * [[lb:​organization:​activity-reports:2018|2018]] 
-=====Aktivitéits Bericht 2017===== +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2017|2017]
- +  * [[lb:​organization:​activity-reports:2016|2016]] 
-==== Regelméisseg Ereegnisser ​==== +  * [[lb:​organization:​activity-reports:2015|2015]]
-  * Mir haten 33 ChaosMeeting iwwert Joer verdeelt, an haten 20 open Meindeger wou mir neien Leit eis virstellen +
-  * Desweider waren mir mat 17 Presseerzeugniser am Joer 2017 vertrueden.  +
- +
-==== Januar ==== +
- +
-+
- +
-==== Februar ==== +
- +
-    * Mir waren matt enger klenger Delegatioun op't FOSDEM zu Bréissel +
- +
-==== März ==== +
- +
-+
- +
-==== Abrëll ==== +
- +
-+
- +
-==== Mee ==== +
- +
-  * Mir waren ob der "​GPN17"​ Gulasch Programmier Nacht zu Karlsruhe  +
-  * Mir waren op't No Spy Konferenz zu Stuttgart +
- +
-==== Juni ==== +
- +
-  * Spark-Up +
-    * Regex move  +
-    * Introduction to LedgerA commandline accounting tool +
- +
-==== August ==== +
- +
-  *  Vum 31 Juli bis den 5 August hun mir eisen zweeten eegestännegen Camp am Fräien, den [h]ackyard, ofgehalen. +
- +
-==== September ==== +
- +
-+
- +
-==== Oktober ==== +
- +
-  * Mir waren op't Big Brother Awards op Breissel +
-  * Hack.lu → Hack.lu eng Informatiounssécherheets Konferenz zu Domeldange. +
- +
-==== November ==== +
- +
-+
- +
-==== Dezember ==== +
- +
-   +
-  * 34C3 -> Clubausfluch ob Leipzig zum 34ten "Chaos Communication Congress"​ vum Chaos Computer Club. +
-  +
----- +
- +
-===== Aktivitéits Bericht ​2016 ===== +
- +
-==== Regelméisseg Ereegnisser ==== +
-  * Mir haten 49 ChaosMeeting iwwert Joer verdeelt. +
-  * Desweider waren mir mat 10 Presseerzeugniser am Joer 2016 vertrueden.  +
- +
-==== Januar ==== +
- +
-  * Usträichen vum Raum 203 (Atelier) +
-  * Zesummen bau vun eiser Bibliothéik +
-  * Mir waren matt enger klenger Delegatioun FOSDEM zu Bréissel kucken +
- +
-==== Februar ==== +
- +
-  * Den Jan GUTH an den Captain Christophe SCHABER vum Lëtzebuergeschen Militär hunn 40min ob der Bühn bei der Table Rond vum LuxfilmFestival iwert den Documentaire "​Drone"​ geschwat. +
- +
-  * Grënnen vun der Repair Café A.S.B.L. +
- +
-==== März ==== +
- +
-  * cryptoParty zu Frisange +
- +
-==== Abrëll ==== +
- +
-  * Spark-UpCreative madness! → Ein Info Event von Member für Member zum Thema +
-    * Digital Audio for Nerds +
-    * Foto Techniken +
- +
-==== Mee ==== +
- +
-  * Fäerdegstellung vun dem Kontoir +
-  * Gebuertsdag Party vum C3L +
-  * Repair Café ofgehaal +
-  * Mir waren ob der "​GPN16"​ Gulasch Programmier Nacht zu Karlsruhe matt engem Virtrag iwwert "​Frënn vun der Ënn" vertrueden. +
- +
-==== Juni ==== +
- +
-  * Mir wuaren um "72 Stonnen Bénévolat mam Repair Café vertrueden. +
- +
-==== August ==== +
- +
-  * Photo-nerds Roadtrip Dänemark / Schweden +
- +
-==== September ==== +
- +
-  * Vum 9 bis den 11 September hunn mir eisen éischten eegestännegen Camp am Fräien, den [h]ackyard, ofgehalen. +
-  * Mir wuarem mam Repair Café ob der Oekofoire 2016 vertrueden. +
-  * Mir si matt an den freifunk.lu Projet eran geklomm. +
- +
-==== Oktober ==== +
- +
-  * Hack.lu → Hack.lu eng Informatiounssécherheets Konferenz zu Domeldange. +
- +
-==== November ==== +
- +
-  * Den 5ten November wuar eis offiziell Inauguratioun vun der ChaosStuff. +
-  * Code & Hack +
- +
-==== Dezember ==== +
- +
-  * Code & Hack +
-  * 33C3 -> Clubausfluch ob Hamburg zum 33ten "Chaos Communication Congress"​ vum Chaos Computer Club. +
-  * Photo Nerds: Nordic roadtrip #1 slideshow+
  
organization/activity-reports.1515442885.txt.gz · Last modified: 2018/01/08 21:21 by orimpe