Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


organization:activity-reports

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
organization:activity-reports [2018/02/05 18:51]
orimpe
organization:activity-reports [2019/04/27 12:51] (current)
chrescht
Line 1: Line 1:
-<​note>​Aktivitéits Rapperen si ob Lëtzebuergesch,​ fir VDL / Subsiden unzefroen.</​note>​ +====== ​Lists of activity reports ​====== 
-<note important>​nett färdeg</​note>​ +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2019|2019]] 
- +  * [[lb:​organization:​activity-reports:2018|2018]] 
-=====Aktivitéits Bericht 2017===== +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2017|2017]
- +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2016|2016]] 
-==== Regelméisseg Ereegnisser ​==== +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2015|2015]]
- +
-  * Mir haten 33 ChaosMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten 20 open Meindeger wou mir neien Leit eis virstellen +
-  * Desweider waren mir mat 17 Presseerzeugniser am Joer 2017 vertrueden.  +
- +
-==== Januar ==== +
- +
-+
- +
-==== Februar ==== +
- +
-    * Mir waren matt enger klenger Delegatioun op't FOSDEM zu Bréissel +
- +
-==== März ==== +
- +
-+
- +
-==== Abrëll ==== +
- +
-+
- +
-==== Mee ==== +
- +
-  * Mir waren ob der "​GPN17"​ GulaschProgrammierNacht zu Karlsruhe  +
-  * Mir waren op't No Spy Konferenz zu Stuttgart +
- +
-==== Juni ==== +
- +
-  * Spark-Up +
-    * Regex move  +
-    * Introduction to LedgerA commandline accounting tool +
- +
-==== August ==== +
- +
-  *  Vum 31 Juli bis den 5 August hun mir eisen zweeten eegestännegen Camp am Fräien, den [h]ackyard, ofgehalen. +
- +
-==== September ==== +
- +
-+
- +
-==== Oktober ==== +
- +
-  * Mir waren op't Big Brother Awards op Breissel +
-  * Hack.lu → Hack.lu eng Informatiounssécherheets Konferenz zu Domeldange. +
- +
-==== November ==== +
- +
-+
- +
-==== Dezember ==== +
- +
-  * routwäissgro Avant-Première - De Documentaire "​routwäissgro @hack.lu",​ iwwert eis, ass vereffentlech ginn +
-  * 34C3 -> Clubausfluch ob Leipzig zum 34ten "Chaos Communication Congress"​ vum Chaos Computer Club Däitschland. +
  
organization/activity-reports.1517853096.txt.gz · Last modified: 2018/02/05 18:51 by orimpe