Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


organization:activity-reports

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
organization:activity-reports [2018/02/19 21:00]
chrescht
organization:activity-reports [2019/04/27 12:51] (current)
chrescht
Line 1: Line 1:
-<​note>​Aktivitéits Rapperen si ob Lëtzebuergesch,​ fir VDL / Subsiden unzefroen.</​note>​ +====== ​Lists of activity reports ​====== 
-<note important>​nett färdeg</​note>​ +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2019|2019]] 
- +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2018|2018]] 
-===== Aktivitéits Bericht 2017 =====  +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2017|2017]] 
- +  ​* ​[[lb:​organization:​activity-reports:​2016|2016]
-Reegelméisseg Ereegnisser +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2015|2015]]
-Mir haten 33 ChaosMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten 20 oppen Méindeger wou mir eis neien interesséierten Leit virstellen. Desweider waren mir mat 17 Presseartikelen am Joer 2017 vertrueden. +
- +
-===== Februar ​===== +
- +
-Mir waren mat enger klenger Delegatioun op't FOSDEM (Konferenz iwwer oppen Software) zu Bréissel. +
- +
-===== Mee ===== +
- +
-Mir waren ob der GulaschProgrammierNacht zu Karlsruhe an op't No Spy Konferenz zu Stuttgart. +
- +
-===== Juni ===== +
- +
-Mir haten eng Spark-Up Night organiséiert. +
- +
-===== August ===== +
- +
-Vum 31 Juli bis den 5 August hunn mir eisen zweeten eegestännegen Camp am Fräien, den [h]ackyard, ofgehalen. +
- +
-===== Oktober ===== +
- +
-Mir waren op't Big Brother Awards op Bréissel an op der Hack.lu eng Informatiounssécherheets Konferenz zu Dummeldeng. +
- +
-===== Dezember ===== +
- +
-Routwäissgro Avant-Première - Den Documentaire “routwäissgro @hack.lu”,​ iwwert eis, ass verëffentlech ginn. Clubausfluch ob Leipzig zum 34ten “Chaos Communication Congress” organiséiert vum Chaos Computer Club Däitschland. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
organization/activity-reports.1519070404.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 21:00 by chrescht