Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


organization:activity-reports

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
organization:activity-reports [2018/02/19 21:21]
orimpe [Mee]
organization:activity-reports [2019/04/27 12:51] (current)
chrescht
Line 1: Line 1:
-<​note>​Aktivitéits Rapperen si ob Lëtzebuergesch,​ fir VDL / Subsiden unzefroen.</​note>​ +====== ​Lists of activity reports ​====== 
-<note important>​nett färdeg</​note>​ +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2019|2019]] 
- +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2018|2018]] 
-===== Aktivitéits Bericht 2017 =====  +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2017|2017]] 
- +  ​* ​[[lb:​organization:​activity-reports:​2016|2016]
-===== Reegelméisseg Ereegnisser ​===== +  * [[lb:​organization:​activity-reports:​2015|2015]]
-Mir haten 33 ChaosMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten 20 oppen Méindeger wou mir eis den neien interesséierten Leit virstellen. Desweider waren mir mat 17 Presseartikelen am Joer 2017 vertrueden. +
- +
-===== Februar ===== +
- +
-Mir waren mat der Frënn vun der Ënn A.S.B.L. op't FOSDEM (Konferenz iwwer oppen Software) zu Bréissel. +
- +
-===== Mee ===== +
- +
-Mir waren ob der GulaschProgrammierNacht zu Karlsruhe an op't No Spy Konferenz zu Stuttgart. Zu Stuttgart hunn mir een Virtrag iwwer Anonymiteit am Internet gehaalen. +
- +
-===== Juni ===== +
- +
-Mir haten eng Spark-Up Night organiséiert een Info Event vun Memberen fir Memberen zum Thema programmeier Couren. ​ +
- +
-===== August ===== +
- +
-Vum 31 Juli bis den 5 August hunn mir eisen zweeten eegestännegen Camp am Fräien, den [h]ackyard, ofgehalen deen ganz gudd besicht war. +
- +
-===== Oktober ===== +
- +
-Mir waren op't Big Brother Awards op Bréissel wou Leit respektiv Firmen een negativ Award fier hier Privatspharinvasivhaltung kreien. Mir waren op der Hack.lu mat engem Stand vertrueden (eng Informatiounssécherheets Konferenz zu Dummeldeng).  +
- +
-===== Dezember ===== +
- +
-Routwäissgro Avant-Première - Den Documentaire “routwäissgro /​@hack.lu”,​ iwwert eis, ass verëffentlech ginn. Clubausfluch ob Leipzig zum 34ten “Chaos Communication Congress” organiséiert vum Chaos Computer Club Däitschland wou sech all Joer europaweit d'​Chaosfamil trefft. (Lëtzebuerg,​Daitschland,​Schwaiz,​Eisterreich) +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
organization/activity-reports.1519071688.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 21:21 by orimpe