Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


projects:cypherpunks

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:cypherpunks [2017/01/31 21:32]
virii
projects:cypherpunks [2019/09/24 23:37] (current)
peter
Line 1: Line 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
-<note important>HEI GETT NACH DRU GESCHAFFT!!!</note>+<WRAP center round important 60%> 
 +HEI GETT NACH DRU GESCHAFFT!!! 
 +</WRAP>
  
  
Line 14: Line 16:
  
 ^ Gewinnten Software ^ Alternativ ^ Erklärung ^ Link ^ ^ Gewinnten Software ^ Alternativ ^ Erklärung ^ Link ^
-| WhatsApp \\ Facebook Chat \\ ICQ \\ SnapChat| XMPP \\ Jabber \\ Pidgin \\ TorMessenger \\ Ricochet | XMPP oder einfach Jabber genannt, ass e Protokoll wat et erlaabt souguer mat aneren Messenger (ewéi ICQ asw) ze kommunizéieren an dat sécher. Et ass virun allem gratis, kann vu jidderengem benotzt ginn an et ass komplett dezentraliséiert. Dat heescht, wien den néidegen savoir-faire huet, dee kann op sengem eegenen Server, Jabber zur Verfügung stellen. Wisou ass Dezentraliséierung gutt? Stellt iech elo mol fir vun haut op muer fält de Server vun ICQ, SnapChat asw aus. Dann ginn déi Servicer net méi. Beim Jabber ass et ni méiglech ee Service komplett ze blockéieren, well ganz vill Leit een eegenen Jabber Server zur Verfügung stellen. Nieft XMPP ginn et och nach komplett dezentral Messenger. Als gutt Beispill dengt hei Ricochet! | [[http://pidgin.im|Download Pidgin]] \\ [[https://dist.torproject.org/tormessenger/|Download TorMessenger]] \\ [[http://www.jabber.de/register/|Jabber Account erstellen]] \\ [[https://ricochet.im/|Download Ricochet]] |+| WhatsApp \\ Facebook Chat \\ ICQ \\ SnapChat| XMPP \\ Jabber \\ Conversations \\ TorMessenger \\ Ricochet | XMPP oder einfach Jabber genannt, ass e Protokoll wat et erlaabt souguer mat aneren Messenger (ewéi ICQ asw) ze kommunizéieren an dat sécher. Et ass virun allem gratis, kann vu jidderengem benotzt ginn an et ass komplett dezentraliséiert. Dat heescht, wien den néidegen savoir-faire huet, dee kann op sengem eegenen Server, Jabber zur Verfügung stellen. Wisou ass Dezentraliséierung gutt? Stellt iech elo mol fir vun haut op muer fält de Server vun ICQ, SnapChat asw aus. Dann ginn déi Servicer net méi. Beim Jabber ass et ni méiglech ee Service komplett ze blockéieren, well ganz vill Leit een eegenen Jabber Server zur Verfügung stellen. Nieft XMPP ginn et och nach komplett dezentral Messenger. Als gutt Beispill dengt hei Ricochet! | [[https://conversations.im/|Download Conversations]] \\ [[https://dist.torproject.org/tormessenger/|Download TorMessenger]] \\ [[http://www.jabber.de/register/|Jabber Account erstellen]] \\ [[https://ricochet.im/|Download Ricochet]] |
 | Skype | Jitsi | Jitsi ass eng Alternativ zu Skype a baséiert op XMPP. Dermadder ass et méiglech sécher ze chatten an Videotelephonie ze bedreiwen. Och Konferenzschaltungen mat méi Leit sinn méiglech. Jitsi leeft mëttlerweil Skype a villen Firmen de Rang of, well et komplett gratis ass a fräi ass. | [[https://jitsi.org|Download]] | | Skype | Jitsi | Jitsi ass eng Alternativ zu Skype a baséiert op XMPP. Dermadder ass et méiglech sécher ze chatten an Videotelephonie ze bedreiwen. Och Konferenzschaltungen mat méi Leit sinn méiglech. Jitsi leeft mëttlerweil Skype a villen Firmen de Rang of, well et komplett gratis ass a fräi ass. | [[https://jitsi.org|Download]] |
  
projects/cypherpunks.1485894722.txt.gz · Last modified: 2017/01/31 21:32 by virii