chaosstuff:designpatterns

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
chaosstuff:designpatterns [2017/02/18 13:37]
virii WAT FIR ENG BULLSHIT SÄIT WAR DAT?!
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== ChaosStuff - Design Patterns ====== 
- 
-Design patterns 
- 
-- wann een eppes virstellen well, an en wees dass et mat engem net klappt, als eischt mat deem oofklaeren an dann zs eng propose 
-- bikeshed priv ml 
-- wann drifting vum thema (jaitz een bikeshed) 
-- regelmeissegen reboot 
- 
---- 
- 
-Irc  
-Block list - take it from uk and run their tools 
- 
-- eircom (ciaranen block lists) 
-- 3ireland 
-- emobile 
-- meteor 
- 
-Hotspot 
- 
-- bitbuzz 
- 
- 
-Providing wiki 
- 
-Depuwacht -->  
- 
-Fish irc 
- 
-Mcabber  
- 
-A sends to bot (gpg) 
-Bot forwards it to all other participants via (gpg) 
-An so forth 
- 
-Kate 
  
  • chaosstuff/designpatterns.1487421432.txt.gz
  • Last modified: 2017/02/18 13:37
  • by virii