Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


freifunk:config

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

freifunk:config [2019/12/04 21:57]
fantawams created
freifunk:config [2020/02/07 11:27] (current)
orimpe Private WLAN
Line 304: Line 304:
 /etc/init.d/network restart /etc/init.d/network restart
 </code> </code>
 +
 +===== Private WLAN =====
 + 
 +
 +Et ass méiglech en privaten WLAN ze aktivéieren den den WAN port deelt an esou den Trafic separat zu mesh  Netzwierk as. Dëss astellung iwwersteet och en autoupdate ouni dass den Privaten WLAN verlueren geet.
 +<note important>W.e.g. an dësem Fall muss mesh_on_WAN ausgeschalt sin !
 +Den freifunk node / Private WLAN muss en direkten Internet Uschloss hunn.</note>
 +
 +==== Den Private WLAN iwwert den ssh Fernzougrëff konfiguréieren a aktivéieren: ====
 +
 +<code>
 +uci set wireless.wan_radio0=wifi-iface
 +uci set wireless.wan_radio0.device=radio0
 +uci set wireless.wan_radio0.network=wan
 +uci set wireless.wan_radio0.mode=ap
 +uci set wireless.wan_radio0.encryption=psk2
 +uci set wireless.wan_radio0.ssid="$SSID"
 +uci set wireless.wan_radio0.key="$KEY"
 +uci set wireless.wan_radio0.disabled=0
 +uci commit
 +wifi
 +</code>
 +
 +Am Beispill $SSID duerch den WLAN Numm an §KEY duerch e Passwuert (8-63 Charakter) ersetzen. Bei
 +zwou Frequenzen (z.b. 2.4 an 5 GHz) muss en radio0 an radio1 uginn.
 +
 +==== Den Private WLAN iwwert den config modus aktivéieren ====
 +
 +Alternativ kann en an den config Modus nei starten, an ënner WLAN den Privaten WLAN
 +astellen. An ofspäicheren.
 +
 +==== Private WLAN desaktivéieren ====
 +
 +<code> 
 +uci set wireless.wan_radio0.disabled=1
 +uci commit
 +wifi
 +</code>
 +
 ===== Original Router Firmware zereck flashen ===== ===== Original Router Firmware zereck flashen =====
 An speziellen Fäll kann et vir kommen, dass en muss déi original Router Firmware erëm zeréck flashen well oder muss. An speziellen Fäll kann et vir kommen, dass en muss déi original Router Firmware erëm zeréck flashen well oder muss.
freifunk/config.txt · Last modified: 2020/02/07 11:27 by orimpe