Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:chaosstuff

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lb:chaosstuff [2020/12/23 00:39]
wc3lmin
lb:chaosstuff [2021/01/18 23:49] (current)
xbr old revision restored (2020/10/24 11:29)
Line 1: Line 1:
-<note warning>Eisen Hackerspace ass bis den 15Januar zou!\\+<note warning>Eisen Hackerspace ass am Moment just fir Memberen op.\\ 
 +Visitten a Besuch vun Net-Memberen, sinn wéinst den Covid-19 Precautiounen net méiglech! \\
 Op eiser chaosstuff Mailinglëscht gitt dir informéiert soubal sech eppes dorunner ännert!</note> Op eiser chaosstuff Mailinglëscht gitt dir informéiert soubal sech eppes dorunner ännert!</note>
  
lb/chaosstuff.txt · Last modified: 2021/01/18 23:49 by xbr