lb:organization:chaosmeetings:2018:cm-2018-12

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2018:cm-2018-12 [2018/06/18 20:45]
orimpe created
lb:organization:chaosmeetings:2018:cm-2018-12 [2019/01/29 22:22]
metalgamer
Line 3: Line 3:
 ^ Date                              | 18/06/2018                            | ^ Date                              | 18/06/2018                            |
 ^ Time                              | 21:00                                 | ^ Time                              | 21:00                                 |
-^ Location                          | [[:chaosstuff:bootstrap|ChaosStuff]]  |+^ Location                          | [[:chaosstuff|ChaosStuff]]  |
 ^ Location Opening                  | ~16:00                                | ^ Location Opening                  | ~16:00                                |
 ^ Administrative Council Attendees  | [[user:metalgamer]], [[user:orimpe]], [[user:virii]]  | ^ Administrative Council Attendees  | [[user:metalgamer]], [[user:orimpe]], [[user:virii]]  |
Line 10: Line 10:
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
  
-  * benevolat.lu -- [[user:metalgamer]]+  * benevolat.public.lu -- [[user:metalgamer]]
   * Assurance -- [[user:deflenken]]   * Assurance -- [[user:deflenken]]
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
  
-===== Benevolat.lu ===== +===== benevolat.public.lu ===== 
 +Mir mussen den 20/06/2018 17:30 dohin. Den Fantawams probéiert dohin ze goen an hien hofft, dass nach een matgeet. Des weideren freet den [[user:orimpe]] En der Woch huelen mer den RDV beim beim benevolat.public.lu !
  
 ===== Assurance ===== ===== Assurance =====
 +Mir akzeptéieren d'Assurance.
  
  • lb/organization/chaosmeetings/2018/cm-2018-12.txt
  • Last modified: 2019/01/29 22:22
  • by metalgamer