Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:chaosmeetings:2018:cm-2018-14

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2018:cm-2018-14 [2018/07/16 18:06]
fantawams
lb:organization:chaosmeetings:2018:cm-2018-14 [2019/01/29 22:22] (current)
metalgamer
Line 1: Line 1:
 +~~NOTODO~~
 +
 ====== ChaosMeeting 2018/14 ====== ====== ChaosMeeting 2018/14 ======
  
 ^ Date                              | 16/07/2018                            | ^ Date                              | 16/07/2018                            |
 ^ Time                              | 20:00                                 | ^ Time                              | 20:00                                 |
-^ Location                          | [[:chaosstuff:bootstrap|ChaosStuff]]  |+^ Location                          | [[:chaosstuff|ChaosStuff]]  |
 ^ Location Opening                  | ~16:00                                | ^ Location Opening                  | ~16:00                                |
 ^ Administrative Council Attendees  | [[user:metalgamer]], [[user:virii]], [[user:orimpe]]   | ^ Administrative Council Attendees  | [[user:metalgamer]], [[user:virii]], [[user:orimpe]]   |
-^ Minutes Recording                                   |+^ Minutes Recording                 [[user:orimpe]]           |
  
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
Line 13: Line 15:
   * hackyard @ haxogreen -- [[user:orimpe]]   * hackyard @ haxogreen -- [[user:orimpe]]
   * Frigo -- [[user:fantawams|]]   * Frigo -- [[user:fantawams|]]
 +  * Gedrénks
  
  
Line 18: Line 21:
  
 ==== Schueberfouer ==== ==== Schueberfouer ====
-FYI: Planung wärend der Schueberfouer steet un. \\+Vun 23 Aug bis den 11 Sep ass fouerVum 13ten Aug bis 23 Sep ass Treffen bei Memberen doheem. Info wat wann wou kënnt iwwert ChaosStuff ML. 
 +\\
 [[https://www.vdl.lu/visiter/loisirs-et-divertissement/fetes-foires-et-evenements/schueberfouer|fouer.lu]] [[https://www.vdl.lu/visiter/loisirs-et-divertissement/fetes-foires-et-evenements/schueberfouer|fouer.lu]]
  
 ==== Hackyard ==== ==== Hackyard ====
-Freifunk ofdeckung ? \\ +**Freifunk Ofdeckung** \\ 
-[[events:hackyard:2018|hackyard]] @ [[events:2018:07:haxogreen|HaxoGreen 2018 - Let's make it green]] +TP WR1043 fir den Infodesk, Hackcenter, an Hackyard. 2-3 outdoor APs. \\ 
 +[[events:hackyard:2018|hackyard]] @ [[events:2018:07:haxogreen|HaxoGreen 2018 - Let's make it green]] \\ 
 +Mir hunn een village, um meetup (23ten July) huelen mir nach  
 +  * <todo #metalgamer:2018-07-23>Sound</todo> 
 +  * <todo #orimpe:2018-07-23>Pavillon</todo> 
 +  * <todo>stickerbox</todo> 
 +  * <todo>Béier</todo> 
 +  * <todo #orimpe:2018-07-23>Hoverboard</todo> 
 +  * <todo #metalgamer:2018-07-23>freifunk outdoor aps</todo> 
 +  * <todo>Gazgrill + Fläsch</todo> 
 +  * <todo #orimpe:2018-07-23>Verlängerung</todo> 
 +  * <todo #orimpe:2018-07-23>switch</todo> 
 +  * <todo #metalgamer:2018-07-23>all multipriese</todo> 
 +  * <todo #orimpe:2018-07-23>Patchenkablen</todo> 
 +  * <todo #orimpe:2018-07-23>led rgb spotten</todo> 
 +  * <todo #orimpe:2018-07-23>fändel (c3l, fvde, pesthörnschen, computer Anarchist)</todo> 
 +  * <todo #metalgamer:2018-07-23>cyber</todo> 
 +  * <todo>kabelbinder</todo> 
 +  * <todo #metalgamer:2018-07-23>ducktape</todo> 
 +  * <todo>cyberlöscher</todo> 
 +  * <todo #orimpe:2018-07-23>éischt hëllef koffer</todo>
 ==== Frigo ==== ==== Frigo ====
 +Bins Esch Alz. an Saturn gin nach ofgeklappert (vum metalgamer) an dann decidéiert Spaco sech. Deadline as wärend Solden
 [[https://www.hifi.lu/hificmsstorefront/fr/gros_%C3%A9lectro/r%C3%A9frig%C3%A9rateur/r%C3%A9frig%C3%A9rateur_1_porte/rke64021dw/PKEY_A1_B700_C705_11002475|AEG  RKE64021DW]] [[https://www.hifi.lu/hificmsstorefront/fr/gros_%C3%A9lectro/r%C3%A9frig%C3%A9rateur/r%C3%A9frig%C3%A9rateur_1_porte/rke64021dw/PKEY_A1_B700_C705_11002475|AEG  RKE64021DW]]
   * Präis 600€   * Präis 600€
-  * Liwerung inklusive +  * Liwwerung inklusive 
   * 10€ pro Stack   * 10€ pro Stack
-  * Liwerung och Samstes mat Obpräis 12,5€+  * Liwwerung och Samstes mat Obpräis 12,5€ 
 + 
 +==== Gedrénks ==== 
 +  * Ruppert: 
 +  * Clubmate cola 
 +  * clubmate 
 +  * Waasser 0,5L 
 +  * Budjet 200€ 
 + 
 +(De Fantawams bestellt beim Ruppert)
lb/organization/chaosmeetings/2018/cm-2018-14.1531757163.txt.gz · Last modified: 2018/07/16 18:06 by fantawams