Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-16

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-16 [2019/09/30 20:07]
chrescht created
lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-16 [2019/10/14 21:15] (current)
chrescht
Line 11: Line 11:
  
   * Datenschleuder - [[user:deflenken]]   * Datenschleuder - [[user:deflenken]]
 +  * Siège Social - [[user:deflenken]]
 +  * HackLu 2019
 +  * [[projects:freifunk:meetup:2019-03|feedback FreiFunk Meetup 2019/03]] - [[user:fantawams|]]
 +  * Virratsdatespeicherung - [[user:deflenken]]
 +  * * Spaco meeting - [[user:fantawams|]]
 +        * space cleaning
 +        * [[https://rt.c3l.lu/Ticket/Display.html?id=495|Ticket 495 Powermanagement]]
 +  
 +===== Minutes =====
 +
 +==== Datenschleuder ====
 +
 +Mir waarden nach of op eng Äntwert. Dat ka bei hinne méi laang daueren..
 +
 +==== Siège Social ====
 +
 +Mir loossen dat elo Mol sou sinn. Mir mann eis eng BPM Adress dass d'Bréiwer do ukommen dat ass méi einfach.
 +
 +==== HackLu ====
 +
 +Mir treffen eis ee Méinde géint hallwer 3, 3 Auer am Space a fueren dann opriichten.
 +
 +==== Freifunk Meetup ====
 +
 +D'Freifunk Team kritt eng intern Mailinglëscht. Dei aner Freifunk Mailinglëscht geet eng oppe Mailinglëscht. De George kritt Wiki Zougrëff.
 +
 +==== Virratsdatespeicherung ====
 +
 +Jiddweree freet seng Donnéeën emol un an da kucke mer weider.
 +
 +==== Space cleaning ====
 +
 +Mir raumen elo eng Kéier op engem Meetup! Mir fueren och op den Stepp. Mir entsuergen ee puer eidel Kagoen. 
 +
 +==== Power Management ====
 +
 +No der HackLu geet gekuckt wei vill Multiprisen mer brauchen asw!
  
lb/organization/chaosmeetings/2019/cm-2019-16.1569866877.txt.gz · Last modified: 2019/09/30 20:07 by chrescht