Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-16

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-16 [2019/10/12 18:59]
fantawams
lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-16 [2019/10/14 21:15] (current)
chrescht
Line 12: Line 12:
   * Datenschleuder - [[user:deflenken]]   * Datenschleuder - [[user:deflenken]]
   * Siège Social - [[user:deflenken]]   * Siège Social - [[user:deflenken]]
-  * Address postal - [[user:fantawams|]] +  * HackLu 2019 
-  * Spaco meeting - [[user:fantawams|]]+  * [[projects:freifunk:meetup:2019-03|feedback FreiFunk Meetup 2019/03]] - [[user:fantawams|]] 
 +  * Virratsdatespeicherung - [[user:deflenken]] 
 +  * * Spaco meeting - [[user:fantawams|]]
         * space cleaning         * space cleaning
-        * Repair Café+        * [[https://rt.c3l.lu/Ticket/Display.html?id=495|Ticket 495 Powermanagement]] 
 +   
 +===== Minutes ===== 
 + 
 +==== Datenschleuder ==== 
 + 
 +Mir waarden nach of op eng Äntwert. Dat ka bei hinne méi laang daueren.. 
 + 
 +==== Siège Social ==== 
 + 
 +Mir loossen dat elo Mol sou sinn. Mir mann eis eng BPM Adress dass d'Bréiwer do ukommen dat ass méi einfach. 
 + 
 +==== HackLu ==== 
 + 
 +Mir treffen eis ee Méinde géint hallwer 3, 3 Auer am Space a fueren dann opriichten. 
 + 
 +==== Freifunk Meetup ==== 
 + 
 +D'Freifunk Team kritt eng intern Mailinglëscht. Dei aner Freifunk Mailinglëscht geet eng oppe Mailinglëscht. De George kritt Wiki Zougrëff. 
 + 
 +==== Virratsdatespeicherung ==== 
 + 
 +Jiddweree freet seng Donnéeën emol un an da kucke mer weider. 
 + 
 +==== Space cleaning ==== 
 + 
 +Mir raumen elo eng Kéier op engem Meetup! Mir fueren och op den Stepp. Mir entsuergen ee puer eidel Kagoen.  
 + 
 +==== Power Management ==== 
 + 
 +No der HackLu geet gekuckt wei vill Multiprisen mer brauchen asw!
  
lb/organization/chaosmeetings/2019/cm-2019-16.1570899581.txt.gz · Last modified: 2019/10/12 18:59 by fantawams