Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-16

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-16 [2019/10/14 20:58]
chrescht
lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-16 [2019/10/14 21:15] (current)
chrescht
Line 15: Line 15:
   * [[projects:freifunk:meetup:2019-03|feedback FreiFunk Meetup 2019/03]] - [[user:fantawams|]]   * [[projects:freifunk:meetup:2019-03|feedback FreiFunk Meetup 2019/03]] - [[user:fantawams|]]
   * Virratsdatespeicherung - [[user:deflenken]]   * Virratsdatespeicherung - [[user:deflenken]]
 +  * * Spaco meeting - [[user:fantawams|]]
 +        * space cleaning
 +        * [[https://rt.c3l.lu/Ticket/Display.html?id=495|Ticket 495 Powermanagement]]
      
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
Line 20: Line 23:
 ==== Datenschleuder ==== ==== Datenschleuder ====
  
-Mir waarden nach of op eng Äntwert. Dat kann bei hinnen mei lang daueren..+Mir waarden nach of op eng Äntwert. Dat ka bei hinne méi laang daueren..
  
 ==== Siège Social ==== ==== Siège Social ====
  
-Mir lossen dat elo Mol sou sinn. Mir maan eis eng BPM Adress dass d'Breifer do ukommen dat ass mei einfach.+Mir loossen dat elo Mol sou sinn. Mir mann eis eng BPM Adress dass d'Bréiwer do ukommen dat ass méi einfach.
  
 ==== HackLu ==== ==== HackLu ====
  
-Mir treffen eis een Meinden geint halwer 3, 3 Auer am Space an fueren dann opriichten. +Mir treffen eis ee Méinde géint hallwer 3, 3 Auer am Space fueren dann opriichten.
  
 ==== Freifunk Meetup ==== ==== Freifunk Meetup ====
  
-D'Freifunk Team kritt eng intern Mailinglescht. Dei aner Freifunk Mailinglescht geet openDen George kritt Wiki Zougreff+D'Freifunk Team kritt eng intern Mailinglëscht. Dei aner Freifunk Mailinglëscht geet eng oppe MailinglëschtDe George kritt Wiki Zougrëff.
  
 ==== Virratsdatespeicherung ==== ==== Virratsdatespeicherung ====
  
-Jidwereen freet seng Donneen emol un an dann kuken mer weider.+Jiddweree freet seng Donnéeën emol un an da kucke mer weider.
  
 +==== Space cleaning ====
 +
 +Mir raumen elo eng Kéier op engem Meetup! Mir fueren och op den Stepp. Mir entsuergen ee puer eidel Kagoen. 
 +
 +==== Power Management ====
 +
 +No der HackLu geet gekuckt wei vill Multiprisen mer brauchen asw!
  
lb/organization/chaosmeetings/2019/cm-2019-16.1571079481.txt.gz · Last modified: 2019/10/14 20:58 by chrescht