lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2020/01/06 23:30] – [Freifunk] metalgamerlb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2021/10/10 23:07] – ↷ Links adapted because of a move operation wc3lmin
Line 30: Line 30:
  
 All véierte Meeting soll jiddweree kuerz erläuteren un wat fir Projeten ee grad schafft oder wat hien am Space gemeet huet. Doduerch sollen d'Membere besser bescheet wësse wien un wat schafft a wou een sech kann aktiv abréngen. All véierte Meeting soll jiddweree kuerz erläuteren un wat fir Projeten ee grad schafft oder wat hien am Space gemeet huet. Doduerch sollen d'Membere besser bescheet wësse wien un wat schafft a wou een sech kann aktiv abréngen.
 +
 +[[user:virii]] huet un NOC Saachen geschafft. IPv6 misst elo goen. Och sinn nei DECT Steckdousen installeiert ginn an Script ass ugepasst ginn. Am Chill ass Bar nei ugestrach ginn. Hie wuar och mat bei DEA, Richtfunk testen.
 +
 +[[user:orimpe]] huet an der Kichen dat nei Regal mat obgebaut. Weiderhinn huet hinn mat um FilamentDryer geschafft. Och ass um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft ginn. Hie wuar och mat bei DEA, Richtfunk testen.
 +
 +[[user:fantawams]] huet vill un [[projects:freifunk|Freifunk]] geschafft. Och um FilamentDryer ass geschafft ginn. Och huet den [[user:fantawams]] mat um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft.
 +
 +[[user:metalgamer]] huet un den [[chaosstuff:infrastructure:network:mqtt|MQTT]] Scripter geschafft. Weiderhinn ass [[services:kallithea|Kallithea]] geupdated ginn, elo kann ee sech och iwwert SSH authentizéieren. Den [[projects:software:spaceapibot|SpaceApiBot]] krutt och nei Kommandos. Niewenbei huet den [[user:metalgamer]] ee [[events:social_events|Social Events]] an [[events:2019:12:36c3|36C3: Congress everywhere]] organiséiert.
  
 ==== AG2020 ==== ==== AG2020 ====
Line 51: Line 59:
 3DPrinter muss mat 3DPrinter muss mat
 Lockpicking Set Lockpicking Set
-Léidkits ginn  z.B.(https://www.kafpollin.de/bauelemente-bauteile/bausaetze-module/bausaetze/) +[[https://www.kafpollin.de/bauelemente-bauteile/bausaetze-module/bausaetze/|Léidkits]] ginn   
-Kuckt ierch och den RT Ticket dozou un: https://rt.c3l.lu/Ticket/Display.html?id=544 +Kuckt ierch och den [[https://rt.c3l.lu/Ticket/Display.html?id=544|RT Ticket]] dozou un.
 ==== InternetDays LU-CIX ==== ==== InternetDays LU-CIX ====
  
  • lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-01.txt
  • Last modified: 2022/05/24 08:46
  • by metalgamer