lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2020/01/08 21:22] – [ChaosStuff Log] metalgamerlb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2021/10/10 23:07] – ↷ Links adapted because of a move operation wc3lmin
Line 37: Line 37:
 [[user:fantawams]] huet vill un [[projects:freifunk|Freifunk]] geschafft. Och um FilamentDryer ass geschafft ginn. Och huet den [[user:fantawams]] mat um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft. [[user:fantawams]] huet vill un [[projects:freifunk|Freifunk]] geschafft. Och um FilamentDryer ass geschafft ginn. Och huet den [[user:fantawams]] mat um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft.
  
-[[user:metalgamer]] huet un den [[chaosstuff:infrastructure:mqtt|MQTT]] Scripter geschafft. Weiderhinn ass [[chaosstuff:infrastructure:kallithea|Kallithea]] geupdated ginn, elo kann ee sech och iwwert SSH authentizéieren. Den [[projects:spaceapibot|SpaceApiBot]] krutt och nei Kommandos. Niewenbei huet den [[user:metalgamer]] ee [[events:social_events|Social Events]] an [[events:2019:12:36c3|36C3: Congress everywhere]] organiséiert.+[[user:metalgamer]] huet un den [[chaosstuff:infrastructure:network:mqtt|MQTT]] Scripter geschafft. Weiderhinn ass [[services:kallithea|Kallithea]] geupdated ginn, elo kann ee sech och iwwert SSH authentizéieren. Den [[projects:software:spaceapibot|SpaceApiBot]] krutt och nei Kommandos. Niewenbei huet den [[user:metalgamer]] ee [[events:social_events|Social Events]] an [[events:2019:12:36c3|36C3: Congress everywhere]] organiséiert.
  
 ==== AG2020 ==== ==== AG2020 ====
  • lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-01.txt
  • Last modified: 2022/05/24 08:46
  • by metalgamer