lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2020/01/08 21:23] metalgamerlb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2021/10/10 23:07] – ↷ Links adapted because of a move operation wc3lmin
Line 37: Line 37:
 [[user:fantawams]] huet vill un [[projects:freifunk|Freifunk]] geschafft. Och um FilamentDryer ass geschafft ginn. Och huet den [[user:fantawams]] mat um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft. [[user:fantawams]] huet vill un [[projects:freifunk|Freifunk]] geschafft. Och um FilamentDryer ass geschafft ginn. Och huet den [[user:fantawams]] mat um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft.
  
-[[user:metalgamer]] huet un den [[chaosstuff:infrastructure:network:mqtt|MQTT]] Scripter geschafft. Weiderhinn ass [[services:kallithea|Kallithea]] geupdated ginn, elo kann ee sech och iwwert SSH authentizéieren. Den [[projects:spaceapibot|SpaceApiBot]] krutt och nei Kommandos. Niewenbei huet den [[user:metalgamer]] ee [[events:social_events|Social Events]] an [[events:2019:12:36c3|36C3: Congress everywhere]] organiséiert.+[[user:metalgamer]] huet un den [[chaosstuff:infrastructure:network:mqtt|MQTT]] Scripter geschafft. Weiderhinn ass [[services:kallithea|Kallithea]] geupdated ginn, elo kann ee sech och iwwert SSH authentizéieren. Den [[projects:software:spaceapibot|SpaceApiBot]] krutt och nei Kommandos. Niewenbei huet den [[user:metalgamer]] ee [[events:social_events|Social Events]] an [[events:2019:12:36c3|36C3: Congress everywhere]] organiséiert.
  
 ==== AG2020 ==== ==== AG2020 ====
  • lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-01.txt
  • Last modified: 2022/05/24 08:46
  • by metalgamer