lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-05

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-05 [2020/02/28 19:51]
chrescht created
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-05 [2020/03/02 21:12] (current)
chrescht
Line 11: Line 11:
  
   * AG Entente -- [[user:deflenken]]   * AG Entente -- [[user:deflenken]]
 +  * Whiteboard for the chill -- [[user:metalgamer]]
 +  * MiniMakerFaire -- [[user:deflenken]]
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
Line 16: Line 18:
 ==== AG Entente ==== ==== AG Entente ====
  
 +Den [[user:metalgamer]] geet fir eis. Mir schwätzen dat Thema un dass d'Luuchten oft am Gank net ginn an dass et laang dauert bis eppes gefleckt ginn. 
 +
 +==== Whiteboard for the chill ====
 +
 +Den [[user:metalgamer]] bréngt ee Whiteboard mat. Normalerweis kritt de Peter et mat. Mir brauchen et am d'Chill net wierklech.
 +
 +==== MiniMakerFaire ====
 +
 +Mir kruten eng Email dass eis Demande fir ee Stand ze hunn akzeptéiert gouf.
  • lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-05.1582915913.txt.gz
  • Last modified: 2020/02/28 19:51
  • by chrescht