lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-05

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-05 [2020/03/02 18:25]
chrescht
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-05 [2020/03/02 21:12] (current)
chrescht
Line 17: Line 17:
  
 ==== AG Entente ==== ==== AG Entente ====
 +
 +Den [[user:metalgamer]] geet fir eis. Mir schwätzen dat Thema un dass d'Luuchten oft am Gank net ginn an dass et laang dauert bis eppes gefleckt ginn. 
  
 ==== Whiteboard for the chill ==== ==== Whiteboard for the chill ====
 +
 +Den [[user:metalgamer]] bréngt ee Whiteboard mat. Normalerweis kritt de Peter et mat. Mir brauchen et am d'Chill net wierklech.
  
 ==== MiniMakerFaire ==== ==== MiniMakerFaire ====
  
 +Mir kruten eng Email dass eis Demande fir ee Stand ze hunn akzeptéiert gouf.
  • lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-05.1583169900.txt.gz
  • Last modified: 2020/03/02 18:25
  • by chrescht