lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-04

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-04 [2021/03/01 23:26]
xbr Reorder + Minutes
lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-04 [2021/03/02 20:50] (current)
metalgamer
Line 22: Line 22:
  
 ==== Internetabo ==== ==== Internetabo ====
 +
   * Mir probeieren Gigabit an den Space ze kreien, ouni dass een Techniker kennt an dass d'VDL eragezunn muss ginn   * Mir probeieren Gigabit an den Space ze kreien, ouni dass een Techniker kennt an dass d'VDL eragezunn muss ginn
   * Mir froen op mir kennen d' ''01'' extension op d'FritzBox sezten, an soss froen mir een devis fir d'extension un.   * Mir froen op mir kennen d' ''01'' extension op d'FritzBox sezten, an soss froen mir een devis fir d'extension un.
  
 ==== Spaco ==== ==== Spaco ====
-Ed ass den éischten Meeting no der GA, also ginn d'Spaco members gewielt.\\+Ed ass den éischten Meeting no der GA, also ginn d'Spaco members gewielt. 
 Dëst Joer sinn et: Dëst Joer sinn et:
  
Line 38: Line 40:
  
 ==== Subsiden ==== ==== Subsiden ====
 +
 Subsiden mussen geschéckt ginn: [[user:xbr|x]] muss aawer nach ënnerschreiwen an schécken Subsiden mussen geschéckt ginn: [[user:xbr|x]] muss aawer nach ënnerschreiwen an schécken
  
 ==== Server Migration ==== ==== Server Migration ====
-FlokiNET sponsort 2 Servers:\\ 
-D'Ziel ass ed wann een server down geet, dass net alles down ass.\\ 
-Servicer ginn opgedeelt: Mail, XMPP an Matrix sollen op separat Servers laafen. 
  
-Migratioun ass net vun haut op muer: Notices ginn eraus geschéckt wann ed Zäit ass.\\+FlokiNET sponsort 2 Servers. D'Ziel ass ed wann een server down geet, dass net alles down ass. Servicer ginn opgedeelt: Mail, XMPP an Matrix sollen op separat Servers laafen. 
 + 
 +Migratioun ass net vun haut op muer: Notices ginn eraus geschéckt wann ed Zäit ass. 
 NextCloud Daten gett net migreiert, also mussen d'Daten exportéiert ginn. NextCloud Daten gett net migreiert, also mussen d'Daten exportéiert ginn.
  
 ==== Copyrightreform ==== ==== Copyrightreform ====
-Entrevue mat Viviane Reding ass gudd gelaaf.\\ + 
-Mir mussen do nach e bëssen eppes maachen:\\ +Entrevue mat Viviane Reding ass gudd gelaaf. Mir mussen do nach e bëssen eppes maachen: 
-un dei eenzel Kommissiounen een Bréif schécken, mat wichtegen Punkten déi die Kommissioun betreffen:+ 
 +Un dei eenzel Kommissiounen een Bréif schécken, mat wichtegen Punkten déi die Kommissioun betreffen:
  
   * Educatioun   * Educatioun
Line 58: Line 62:
   * Economie (si befaassen sech mat der ganzer Direktiv)   * Economie (si befaassen sech mat der ganzer Direktiv)
  
-Ed steet eng Chance dass mir do agelueden ginn.\\ +Ed steet eng Chance dass mir do agelueden ginn. Eier mir eis dofir irgendwann treffen, gett een Pad gemaach fir op d'Breifer ze schaffen die geschéckt ginn.
-Eier eis mir dofir irgendwann treffen, gett een Pad gemaach fir op d'Breifer ze schaffen die geschéckt ginn.+
  
 ==== Repos ==== ==== Repos ====
-Mir mussen d'[[https://projects.c3l.lu/|Projects]] nei sortéieren (ed ass oniwwersiichtlech).\\ +Mir mussen d'[[https://projects.c3l.lu/|Projects]] nei sortéieren (ed ass oniwwersiichtlech). Déi Leit die een Repo hunn sollen also nodenken wou déi keinten geheieren an [[user:metalgamer]] soen fir dass et gemoved kann ginn.
-Déi Leid die een Repo hunn sollen also nodenken wou déi keinten geheieren an [[user:metalgamer]] soen fir dass et gemoved kann ginn.+
  
-Ed kann sinn dass d'URL vun den Git/Mercurial Repos dowéinst net méi funktionneieren.\\ +Ed kann sinn dass d'URL vun den Git/Mercurial Repos dowéinst net méi funktionneieren. An dem Fall soll een kucken op den Repo net gemoved gouf, an d'URL lokal updaten.
-An dem Fall soll een kucken op den Repo net gemoved gouf, an d'URL lokal updaten.+
  • lb/organization/chaosmeetings/2021/cm-2021-04.txt
  • Last modified: 2021/03/02 20:50
  • by metalgamer