lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-07

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-07 [2021/04/13 19:11]
xbr Minutes
lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-07 [2021/04/13 19:24] (current)
xbr change formulation around matrix chat
Line 20: Line 20:
 === Néi Memberen === === Néi Memberen ===
 Wéinst den Covid-19 Mesuren sinn Visiteuren am Hackerspace //net// erlaabt. Wéinst den Covid-19 Mesuren sinn Visiteuren am Hackerspace //net// erlaabt.
-Eisen [[services:mumble|Mumble server]], [[services:xmpp|XMPP MUC]], esou wéi den [[services:matrix|Matrix chat]] bleiwen fir jiddwereen op.+Eisen [[services:mumble|Mumble server]], [[services:xmpp|XMPP MUC]], an [[services:matrix|Matrix chat]] bleiwen fir jiddwereen, Member an Net-Member, zougänglech.
  
 Persounen déi Member wëllen ginn, kënnen d'[[https://membership.c3l.lu/|Membership Application]] ausfëllen, déi [[info@c3l.lu|per mail]] schécken an d'Membership fee bezuelen. Persounen déi Member wëllen ginn, kënnen d'[[https://membership.c3l.lu/|Membership Application]] ausfëllen, déi [[info@c3l.lu|per mail]] schécken an d'Membership fee bezuelen.
 Starving Hackers sollen als éischt un <info@c3l.lu> eng E-Mail schécken. Starving Hackers sollen als éischt un <info@c3l.lu> eng E-Mail schécken.
  • lb/organization/chaosmeetings/2021/cm-2021-07.txt
  • Last modified: 2021/04/13 19:24
  • by xbr