Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


organization:ga:2017:03:aga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
organization:ga:2017:03:aga [2017/01/09 20:21]
orimpe
organization:ga:2017:03:aga [2019/01/28 19:02] (current)
metalgamer
Line 1: Line 1:
-====== Annual General Assembly - January 2017 ======+====== Annual General Assembly - March 2017 ======
  
-^ Date | 11th of Mars 2017 |+^ Date | 11th of March 2017 |
 ^ Hour | 14h00 CET  | ^ Hour | 14h00 CET  |
-^ Where | [[:chaosstuff:bootstrap|ChaosStuff]] |+^ Where | [[:chaosstuff|ChaosStuff]] |
  
 ===== Order of the day ===== ===== Order of the day =====
Line 27: Line 27:
   - Closing Event   - Closing Event
  
-**Note:** //The order of the day can be changed until the ?th of January 2017 at 23h59.//+**Note:** //The order of the day can be changed until the 24th of Feb 2017 at 23h59.//
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
Line 34: Line 34:
  
 ==== Activity report 2016 ==== ==== Activity report 2016 ====
 +[[organization:activity-reports|Aktivitéits Bericht 2016]]
 ==== Financial report 2016 ==== ==== Financial report 2016 ====
  
 === Auditing Report === === Auditing Report ===
 +<note>Alles OK</note>
 === Budget 2017 === === Budget 2017 ===
  
Line 48: Line 48:
  
 ==== Statute Amendments ==== ==== Statute Amendments ====
 +//There are no Statute Amendments//
 === Proposal n === === Proposal n ===
  
Line 62: Line 62:
  
 ==== Review & Foresight by prometheus ==== ==== Review & Foresight by prometheus ====
 +  * CRG: huet 120 Säiten Dokumenter, an Videoen vun Dronen Krichsführung fir 2017_18 mei un Ëffentlechkeet ze goen...(...)
 +  * Presscommissioun: Mei am Forum an am LAND, Lëtzebuerger Journal mei present ginn. Ziel ass fir mei Qualitative Artikelen ze bréngen.
 +
 +  * Divers grënn firwat den [[user:prometheus]] Presidentschaft ofgëtt: 10ten Jubileum awer keng Dokumentatioun,dowéinst well de [[user:prometheus]] en film maachen an domadder Member an gutt a schlecht Momenter festhalen. All Member ass gefrot fir all seng c3l relevant Fotoen an Videoen un den [[user:prometheus]] weider ze Scheeken.
  
 ==== Elections ==== ==== Elections ====
Line 68: Line 72:
  
 ^ Candidates ^ Votes ^ ^ Candidates ^ Votes ^
-| [[:user:n4dine]] & [[:user:k3lly]] ; Back-Up: [[:user:fantawams]] & [[:user:christian]] | / YAY / NAY / MEH |+| [[:user:n4dine]] & [[:user:k3lly]] ; Back-Up: [[:user:fantawams]] | /15 YAY / NAY / MEH  |
  
 === Commissions ==== === Commissions ====
Line 75: Line 79:
  
 ^ Candidate ^ Votes ^ ^ Candidate ^ Votes ^
-| [[:user:prometheus]] | / YAY 0 NAY 0 MEH | +| [[:user:prometheus]] | /15 YAY 0 NAY 0 MEH | 
-| [[:user:virii]] | / YAY 0 NAY 0 MEH |+| [[:user:virii]] | / 15 YAY 0 NAY 0 MEH |
  
 === Administrative Council === === Administrative Council ===
  
 ^ Candidate ^ Mandate ^ Votes ^ ^ Candidate ^ Mandate ^ Votes ^
-| [[:user:virii]] | Treasurer | / YAY / NAY / MEH | +| [[:user:virii]] | Treasurer | /15 YAY / NAY / MEH | 
-| [[:user:orimpe]] | Secretary | / YAY / NAY / MEH |+| [[:user:orimpe]] | Secretary | / 15 YAY / NAY / MEH |
  
 === President === === President ===
  
 ^ Candidate ^ Votes ^ ^ Candidate ^ Votes ^
-| [[:user:metalgamer ]] | / YAY / NAY / MEH |+| [[:user:metalgamer ]] | / 12 YAY / NAY / MEH |
  
 ==== Miscellaneous ==== ==== Miscellaneous ====
 +
 +  * De Posten vun engem Vize President gouf geschafen
 +  * De [[user:metalgamer]] an den [[user:orimpe]] deelen sech Aarbecht matt dem Erfa / Chaostreff Mataarbecht.
 +  * Mir maachen en Präsenzlëscht ween vun dem Virstand ob den Meeting ass,fir Transparenz wien wann ob de Meetings ob taucht ze verbesseren. [[templates:chaosmeetings|ChaosMeeting Templates]]
 +
  
 ==== Closing Event ==== ==== Closing Event ====
  
organization/ga/2017/03/aga.1483989670.txt.gz · Last modified: 2017/01/09 20:21 by orimpe