Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


organization:ga:2017:03:aga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
organization:ga:2017:03:aga [2017/03/11 15:14]
orimpe [Review & Foresight by prometheus]
organization:ga:2017:03:aga [2019/01/28 19:02] (current)
metalgamer
Line 3: Line 3:
 ^ Date | 11th of March 2017 | ^ Date | 11th of March 2017 |
 ^ Hour | 14h00 CET  | ^ Hour | 14h00 CET  |
-^ Where | [[:chaosstuff:bootstrap|ChaosStuff]] |+^ Where | [[:chaosstuff|ChaosStuff]] |
  
 ===== Order of the day ===== ===== Order of the day =====
Line 34: Line 34:
  
 ==== Activity report 2016 ==== ==== Activity report 2016 ====
 +[[organization:activity-reports|Aktivitéits Bericht 2016]]
 ==== Financial report 2016 ==== ==== Financial report 2016 ====
  
 === Auditing Report === === Auditing Report ===
 +<note>Alles OK</note>
 === Budget 2017 === === Budget 2017 ===
  
Line 62: Line 62:
  
 ==== Review & Foresight by prometheus ==== ==== Review & Foresight by prometheus ====
-  * CRG: huet 120 Säiten an Video Dokumenter vun Dronen Krichsführung fir 2017_18 mei un Ëffentlechkeet ze goen...(...)+  * CRG: huet 120 Säiten Dokumenter, an Videoen vun Dronen Krichsführung fir 2017_18 mei un Ëffentlechkeet ze goen...(...)
   * Presscommissioun: Mei am Forum an am LAND, Lëtzebuerger Journal mei present ginn. Ziel ass fir mei Qualitative Artikelen ze bréngen.   * Presscommissioun: Mei am Forum an am LAND, Lëtzebuerger Journal mei present ginn. Ziel ass fir mei Qualitative Artikelen ze bréngen.
  
Line 72: Line 72:
  
 ^ Candidates ^ Votes ^ ^ Candidates ^ Votes ^
-| [[:user:n4dine]] & [[:user:k3lly]] ; Back-Up: [[:user:fantawams]] & [[:user:christian]] | / YAY / NAY / MEH |+| [[:user:n4dine]] & [[:user:k3lly]] ; Back-Up: [[:user:fantawams]] | /15 YAY / NAY / MEH  |
  
 === Commissions ==== === Commissions ====
Line 79: Line 79:
  
 ^ Candidate ^ Votes ^ ^ Candidate ^ Votes ^
-| [[:user:prometheus]] | / YAY 0 NAY 0 MEH | +| [[:user:prometheus]] | /15 YAY 0 NAY 0 MEH | 
-| [[:user:virii]] | / YAY 0 NAY 0 MEH |+| [[:user:virii]] | / 15 YAY 0 NAY 0 MEH |
  
 === Administrative Council === === Administrative Council ===
  
 ^ Candidate ^ Mandate ^ Votes ^ ^ Candidate ^ Mandate ^ Votes ^
-| [[:user:virii]] | Treasurer | / YAY / NAY / MEH | +| [[:user:virii]] | Treasurer | /15 YAY / NAY / MEH | 
-| [[:user:orimpe]] | Secretary | / YAY / NAY / MEH |+| [[:user:orimpe]] | Secretary | / 15 YAY / NAY / MEH |
  
 === President === === President ===
  
 ^ Candidate ^ Votes ^ ^ Candidate ^ Votes ^
-| [[:user:metalgamer ]] | / YAY / NAY / MEH |+| [[:user:metalgamer ]] | / 12 YAY / NAY / MEH |
  
 ==== Miscellaneous ==== ==== Miscellaneous ====
 +
 +  * De Posten vun engem Vize President gouf geschafen
 +  * De [[user:metalgamer]] an den [[user:orimpe]] deelen sech Aarbecht matt dem Erfa / Chaostreff Mataarbecht.
 +  * Mir maachen en Präsenzlëscht ween vun dem Virstand ob den Meeting ass,fir Transparenz wien wann ob de Meetings ob taucht ze verbesseren. [[templates:chaosmeetings|ChaosMeeting Templates]]
 +
  
 ==== Closing Event ==== ==== Closing Event ====
  
organization/ga/2017/03/aga.1489241686.txt.gz · Last modified: 2017/03/11 15:14 by orimpe