projects:freifunk:meetup:2021-01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:freifunk:meetup:2021-01 [2021/02/21 17:04]
orimpe
projects:freifunk:meetup:2021-01 [2021/02/21 19:58] (current)
metalgamer
Line 23: Line 23:
  
 ==== Freifunk Meetup 2020/01 ==== ==== Freifunk Meetup 2020/01 ====
 +
 Den Outdoor AP ass 1 Joer getest ginn, ass OK. Den Outdoor AP ass 1 Joer getest ginn, ass OK.
   * Stablilitéit ass Gudd   * Stablilitéit ass Gudd
Line 29: Line 30:
  
 ==== Network Setup ==== ==== Network Setup ====
 +
 === Config Mode luxembourg.freifunk.net Verlinkung === === Config Mode luxembourg.freifunk.net Verlinkung ===
-Mir änneren daat op freifunk.lu ëm fir den Config Modus. //+ 
 +Mir änneren daat op freifunk.lu ëm fir den Config Modus. 
 Mir froen daat bei dem däitschen Freifunk no,fir daat generell propper ze kréien. Mir froen daat bei dem däitschen Freifunk no,fir daat generell propper ze kréien.
  
 === VPS === === VPS ===
-netcup // +  
-Leeft fir den Moment. // +  * netcup 
-Et leeft fir den Moment firmwware.freifunk.lu drop.+    Leeft fir den Moment. 
 +    Et leeft fir den Moment firmwware.freifunk.lu drop.
  
 === Automatisatioun === === Automatisatioun ===
 +
 Ansible gëtt do geholl. Ansible gëtt do geholl.
  
 === MeshLab === === MeshLab ===
 +
 Team kuckt bis Mëtt Mäerz eng konkreet Idde ze hunn wéini se daat verwierklechen. Team kuckt bis Mëtt Mäerz eng konkreet Idde ze hunn wéini se daat verwierklechen.
  
 === Virtualisatioun === === Virtualisatioun ===
 +
 Loossen mir nach sinn, ass nach keen Besoin do. Loossen mir nach sinn, ass nach keen Besoin do.
  
 ==== Feedback neie GW ==== ==== Feedback neie GW ====
 +
 [[private:freifunk:gateway|FreiFunk Gateway setup]] [[private:freifunk:gateway|FreiFunk Gateway setup]]
  
 ==== Services ==== ==== Services ====
 +
   * [[https://jitsi.org/|Jitsi Instance]], wier gutt probeieren mir em ze setzen, eventuel mat Flokinet   * [[https://jitsi.org/|Jitsi Instance]], wier gutt probeieren mir em ze setzen, eventuel mat Flokinet
   * DNS for User website, maachen mir wann mir Servicer am FF netz hunn an der .fflux domain   * DNS for User website, maachen mir wann mir Servicer am FF netz hunn an der .fflux domain
Line 58: Line 68:
  
 ==== MTU ==== ==== MTU ====
-MTU 1406 aktuell MTU 1536 gëtt an den node logs empfohlen, steigerung vun Performance ??? //+ 
 +MTU 1406 aktuell MTU 1536 gëtt an den node logs empfohlen, steigerung vun Performance ??? 
 Testen mir mat eiser Textbox Meshlab, huet och Afloss op ersetzung vun fastd duerch wireguard. Testen mir mat eiser Textbox Meshlab, huet och Afloss op ersetzung vun fastd duerch wireguard.
  
 ==== Re-Setup GW3 ==== ==== Re-Setup GW3 ====
-Mir machen en Nuddle op, Gëtt géint Änn Mäerz bis Ufank Arëll. //+ 
 +Mir machen en Nuddle op, Gëtt géint Änn Mäerz bis Ufank Arëll. 
 Mir informéiren d'Leit wéini, well mir immens vill Routeren hunn dei duerno net mei wäerten fonktionéieren. Mir informéiren d'Leit wéini, well mir immens vill Routeren hunn dei duerno net mei wäerten fonktionéieren.
  
 ==== Sales ==== ==== Sales ====
 +
 Mir schreiwen d'Leit un an erkläeren hinnen daat. Sie kréien den Router fir den Akaafspräi, wann si eis den "ale" Router do loossen. Mir schreiwen d'Leit un an erkläeren hinnen daat. Sie kréien den Router fir den Akaafspräi, wann si eis den "ale" Router do loossen.
  
 ==== GW VPN -> Wireguard==== ==== GW VPN -> Wireguard====
 +
 === OPENVPN === === OPENVPN ===
-Wireguard as elo bei Hide.me gelistet? //+ 
 +Wireguard as elo bei Hide.me gelistet? 
 Loossen mir nach sinn bis et gebraucht gëtt. Loossen mir nach sinn bis et gebraucht gëtt.
  
 === fastd === === fastd ===
-Loossen mir nach sinn bis Änn des Joers.+ 
 +Loossen mir nach sinn bis Änn des Joer.
  
 ==== XMPP MUC ==== ==== XMPP MUC ====
-Mir maachen en MUC op vir eis Leit an Kommunitie. // + 
-Matrix an co kënn speider drunnn.+Mir maachen en MUC op vir eis Leit an Kommunitie. Matrix an co kënn speider drunnn.
  
 ==== Projects ==== ==== Projects ====
 +
 infrastructur repo gëtt nei erstallt an propper geuerdnet. Mir erstellen eng kloer Definitioun wat wouhinner kënnt. infrastructur repo gëtt nei erstallt an propper geuerdnet. Mir erstellen eng kloer Definitioun wat wouhinner kënnt.
  • projects/freifunk/meetup/2021-01.txt
  • Last modified: 2021/02/21 19:58
  • by metalgamer