lb:organization:activity-reports:2021

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lb:organization:activity-reports:2021 [2022/01/18 23:11]
metalgamer [Reegelméisseg Ereegnisser]
lb:organization:activity-reports:2021 [2022/01/19 22:09] (current)
metalgamer [Reegelméisseg Ereegnisser]
Line 3: Line 3:
 ==== Reegelméisseg Ereegnisser ==== ==== Reegelméisseg Ereegnisser ====
  
-  * Mir haten 18 ChaosMeetings iwwert Joer verdeelt. Mir haten oppe Méindeger wou interesseiert Leit konnte lanscht kommen.+  * Mir haten 18 ChaosMeetings iwwert Joer verdeelt. Mir haten 34 oppe Méindeger wou interesseiert Leit konnte lanscht kommen.
   * Desweider ware mir mat 15 Pressernimmungen am Joer 2021 vertrueden.   * Desweider ware mir mat 15 Pressernimmungen am Joer 2021 vertrueden.
  
  • lb/organization/activity-reports/2021.txt
  • Last modified: 2022/01/19 22:09
  • by metalgamer