lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2020/01/08 21:23] metalgamerlb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2022/05/24 08:46] (current) – [MiniMakerFaire] metalgamer
Line 37: Line 37:
 [[user:fantawams]] huet vill un [[projects:freifunk|Freifunk]] geschafft. Och um FilamentDryer ass geschafft ginn. Och huet den [[user:fantawams]] mat um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft. [[user:fantawams]] huet vill un [[projects:freifunk|Freifunk]] geschafft. Och um FilamentDryer ass geschafft ginn. Och huet den [[user:fantawams]] mat um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft.
  
-[[user:metalgamer]] huet un den [[chaosstuff:infrastructure:network:mqtt|MQTT]] Scripter geschafft. Weiderhinn ass [[services:kallithea|Kallithea]] geupdated ginn, elo kann ee sech och iwwert SSH authentizéieren. Den [[projects:spaceapibot|SpaceApiBot]] krutt och nei Kommandos. Niewenbei huet den [[user:metalgamer]] ee [[events:social_events|Social Events]] an [[events:2019:12:36c3|36C3: Congress everywhere]] organiséiert.+[[user:metalgamer]] huet un den [[chaosstuff:infrastructure:network:mqtt|MQTT]] Scripter geschafft. Weiderhinn ass [[services:kallithea|Kallithea]] geupdated ginn, elo kann ee sech och iwwert SSH authentizéieren. Den [[projects:software:spaceapibot|SpaceApiBot]] krutt och nei Kommandos. Niewenbei huet den [[user:metalgamer]] ee [[events:social_events|Social Events]] an [[events:2019:12:36c3|36C3: Congress everywhere]] organiséiert.
  
 ==== AG2020 ==== ==== AG2020 ====
Line 56: Line 56:
  
 Dofir gouf folgendes festgehalen: Dofir gouf folgendes festgehalen:
-manner Saache matzehuelen +  * manner Saache matzehuelen 
-3DPrinter muss mat +  3DPrinter muss mat 
-Lockpicking Set +  Lockpicking Set 
-[[https://www.kafpollin.de/bauelemente-bauteile/bausaetze-module/bausaetze/|Léidkits]] ginn   +  [[https://www.pollin.de/bauelemente-bauteile/bausaetze-module/bausaetze/|Léidkits]] ginn kaf  
-Kuckt ierch och den [[https://rt.c3l.lu/Ticket/Display.html?id=544|RT Ticket]] dozou un.+  Kuckt ierch och den [[https://rt.c3l.lu/Ticket/Display.html?id=544|RT Ticket]] dozou un.
 ==== InternetDays LU-CIX ==== ==== InternetDays LU-CIX ====
  
  • lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-01.txt
  • Last modified: 2022/05/24 08:46
  • by metalgamer