lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-04

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-04 [2021/02/28 14:58] – [Agenda] metalgamerlb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-04 [2022/03/06 22:31] (current) – [xmlrpc dokuvimki edit] metalgamer
Line 4: Line 4:
 ^ Time | 20:00 | ^ Time | 20:00 |
 ^ Location | [[services:mumble|Mumble]]| ^ Location | [[services:mumble|Mumble]]|
-^ Administrative Council Attendees: | [[user:metalgamer]],  [[user:virii]], [[user:xbr]] +^ Administrative Council Attendees: | [[user:metalgamer]],  [[user:virii]], [[user:xbr|x]]  | 
-^ Minutes Recording |  |+^ Minutes Recording | [[user:xbr|x]] |
 ^ Pad | https://pad.c3l.lu/OItRN_COT5qPyTmLOeah0A | ^ Pad | https://pad.c3l.lu/OItRN_COT5qPyTmLOeah0A |
  
Line 11: Line 11:
  
   * Internetabo -- [[user:fantawams]]   * Internetabo -- [[user:fantawams]]
-  * Copyrightreform -- [[user:metalgamer]] 
   * Spaco -- [[user:metalgamer]]   * Spaco -- [[user:metalgamer]]
     * Members     * Members
     * ML     * ML
   * Subsiden -- [[user:metalgamer]]   * Subsiden -- [[user:metalgamer]]
-  * Repos -- [[user:metalgamer]] 
   * Server Migration -- [[user:virii]]   * Server Migration -- [[user:virii]]
 +  * Copyrightreform -- [[user:metalgamer]]
 +  * Repos -- [[user:metalgamer]]
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
Line 23: Line 23:
 ==== Internetabo ==== ==== Internetabo ====
  
-==== Copyrightreform ====+  * Mir probeieren Gigabit an den Space ze kreien, ouni dass een Techniker kennt an dass d'VDL eragezunn muss ginn 
 +  * Mir froen op mir kennen d' ''01'' extension op d'FritzBox sezten, an soss froen mir een devis fir d'extension un.
  
 ==== Spaco ==== ==== Spaco ====
 +
 +Ed ass den éischten Meeting no der GA, also ginn d'Spaco members gewielt.
 +
 +Dëst Joer sinn et:
 +
 +  * [[user:metalgamer]]
 +  * [[user:virii]]
 +  * [[user:fantawams]]
 +  * [[user:orimpe]]
 +  * [[user:peter]]
 +
 +D'Spaco ML gëtt deleted well déi net méi benotzt gëtt.
  
 ==== Subsiden ==== ==== Subsiden ====
  
-==== Repos ====+Subsiden mussen geschéckt ginn: [[user:xbr|x]] muss aawer nach ënnerschreiwen an schécken
  
 ==== Server Migration ==== ==== Server Migration ====
 +
 +FlokiNET sponsort 2 Servers. D'Ziel ass ed wann een server down geet, dass net
 +alles down ass. Servicer ginn opgedeelt: Mail, XMPP an Matrix sollen op separat
 +Servers laafen.
 +
 +Migratioun ass net vun haut op muer: Notices ginn eraus geschéckt wann ed Zäit
 +ass.
 +
 +NextCloud Daten gett net migreiert, also mussen d'Daten exportéiert ginn.
 +
 +==== Copyrightreform ====
 +
 +Entrevue mat Viviane Reding ass gudd gelaaf. Mir mussen do nach e bëssen eppes
 +maachen:
 +
 +Un dei eenzel Kommissiounen een Bréif schécken, mat wichtegen Punkten déi die
 +Kommissioun betreffen:
 +
 +  * Educatioun
 +  * Digitaliséierung
 +  * Fuerschung
 +  * Economie (si befaassen sech mat der ganzer Direktiv)
 +
 +Ed steet eng Chance dass mir do agelueden ginn. Eier mir eis dofir irgendwann
 +treffen, gett een Pad gemaach fir op d'Breifer ze schaffen die geschéckt ginn.
 +
 +==== Repos ====
 +
 +Mir mussen d'[[https://projects.c3l.lu/|Projects]] nei sortéieren (ed ass
 +oniwwersiichtlech). Déi Leit die een Repo hunn sollen also nodenken wou déi
 +keinten geheieren an [[user:metalgamer]] soen fir dass et gemoved kann ginn.
 +
 +Ed kann sinn dass d'URL vun den Git/Mercurial Repos dowéinst net méi
 +funktionneieren. An dem Fall soll een kucken op den Repo net gemoved gouf, an
 +d'URL lokal updaten.
  • lb/organization/chaosmeetings/2021/cm-2021-04.1614520708.txt.gz
  • Last modified: 2021/02/28 14:58
  • by metalgamer