projects:community:rcsl

Improving RCSL

Project Imroving RCSL
Description
Status Running
Contact prometheus
Participants: virii metalgamer

Firwat den RCSL keng Glaichberechtegung bidd an diskrminieiert:

  • LuxTrust on GNU/Linux simply not working
  • Acrobat PDF Reader not working on GNU/Linux (Adem)
  • Et MUSS een eng VISA / MASTER Card hunn
  • Leit dei keen Zougreff op een Computern hunn haten Pech (oder mussen 15 E mei bezeulen)
  • Wat ass mat eeler Leit ouni PC Kentnisser?
  • PDF A Guide just fir Windows
  • Kryptesch Meldungen wann eppes net ste.mt an dei och just op Franz.

ET KASCHT NERVEN!!!

  • projects/community/rcsl.txt
  • Last modified: 2021/10/10 23:07
  • by wc3lmin