lb:organization:chaosmeetings:2019:cm-2019-08

ChaosMeeting 2019/08

Date 15/04/2019
Time 20:00
Location ChaosStuff
Location Opening ~18:00
Administrative Council Attendees: metalgamer, virii, deflenken
Minutes Recording deflenken

Se sinn bestallt :D

* nei FreiFunk Nodes * Ticket 446

Wann den Ben den Accord geet kafen mer d'Routeren. DEA huet eng Offer vun eis krut.

* GW server * Ticket 454

Mir sichen no gudden Ubidder fir een GW Server fir dass wann mer Meetup hunn op deen Zougrëff hunn. Um RT ginn E-Mailen ronderëm fir dass mer zesummen no deen beschten Ubidder sichen.

Den metalgamer proposéiert den 6 an 27 Mee fir een gemeinsamt Treffen.

  • lb/organization/chaosmeetings/2019/cm-2019-08.txt
  • Last modified: 2019/04/16 17:06
  • by fantawams