lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-12

ChaosMeeting 2021/12

Date 16/08/2021
Time 20:00
Location Mumble
Administrative Council Attendees: metalgamer, virii, xbr
Minutes Recording xbr
  • Chamber – virii
  • European Union Agency for Fundamental Rights – virii
  • Nächst Podcast Episode – metalgamer

Meeting (Videokonferenz) gëtt op den 1 Oktober festgeluecht.

FVDE gouf ugeschriwwen vun der FRA. Ed ass eng Organisatioun/Platform vun der EU déi sech mat deenen Themen (Fundamental Rights) eraus setzt. Mir goufen gefroot ob mir mat hinnen schaffen wéilten.

Déi nächst Episode ass geplagnt, d'Thema ass "Medienkompetenz" an den Guest ass een externen Guest.

  • lb/organization/chaosmeetings/2021/cm-2021-12.txt
  • Last modified: 2022/03/06 22:39
  • by metalgamer