Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


projects:traffic-light:progress:2017:1211_eischt_schrett

Éischt Schrëtt

Haut goufen déi éischt Schrëtt ënnerholl fir mam Projet unzefänken. Luucht gouf auserneegeholl, gebotzt an et gouf nei verdrot. Peripherie gouf och well a Stellung bruecht an gëtt deemnächst agebaut.

projects/traffic-light/progress/2017/1211_eischt_schrett.txt · Last modified: 2017/12/11 22:48 by virii