lb:organization:membership

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Memberschaft

Jiddwereen kann bei eis am C3L Member ginn. Mir ënnerscheeden zwëschent aktiven Memberen déi och een Stëmmrecht op der AG hunn an zwëschent Supportermemberen déi eis einfach ënnerstëtzen wëllen an awer dofir keen Stëmmrecht hunn op der AG oder enger AGE.

Fill out the membership form and become an active supporter of civil rights!

Member ze ginn bréngt Virdeeler mat. Du kriss Accès op folgend online “servicer”:

Du kanns och Accès zu eiser ChaosStuff kréien. Dobei ass matagegraff eis' Material (3D Drucker, Leitstatioun etc) ze benotzen. Du kanns eis hëllefen un eisen Projeten ze schaffen oder un dengen eegenen.

Wann's de Member bass kanns de hëllefen Eventer ze organiséieren, d'Pressernimmungen ze schreiwen, un eisem Veräinsliewen deelhuelen sou wei mat goen op Eventer am Ausland.

Zu gudder Lëscht hëllefs du eis sech fir't digital Rechter anzesetzen.

D'Memberschaft fir eng Persoun déi een Akommes huet ass mindestens 120 Euro pro Joer. Fir Schüler, Studenten a ënnerstëtzend Membere mindestens 40 Euro pro Joer. Starving hackers sinn häerzlechst gewellt eis eng Email ze schécken oder eng Kéier Méindes laanscht ze kommen. Mir wäerten sécher eng Solutioun fannen.

Den C3L lieft als ASBL vu Membersbeiträg a Spenden. Äre finanzielle Support hëlleft eis net nëmme wichteg Käschten ze decken (Internet asw) mee och Projeten um liewen ze halen esou wei nei Saache fir de Veräin ze kafen.

We encourage you to come a few times along to the chaosmeetings and have a look around before becoming a member, this should give you the chance to take the right decision for yourself without being over-hasty.

Een Member ze ginn ass ganz einfach. Dir braucht just dat heiten Forumulaire online auszefëllen Membership form an et op dees Adress ze schécken info@c3l.lu oder Dir print et eraus an bréngt et engkeier op een Event mat oder Dir kommt eng Keier an't ChaosStuff laanscht.

Account-Holder: Chaos Computer Club Lëtzebuerg
BIC/Swift: BCEELULLXXX
IBAN: LU29 0019 2855 3890 4000
Communication: Membership fee $YEAR $USERNAME
Note: Prior to aproval of your membership fee, you need to provide us with the ID of the transaction for verification.
BTC address: 3BV5UPToMUmXJiqUVndHjSSq2HqDW8npRd
BTC label: Membership Fee
BTC message: Membership fee $YEAR $USERNAME
  • lb/organization/membership.txt
  • Last modified: 2021/03/22 20:58
  • by metalgamer