projects:entr0py_encore:005_copyright_reform

entr0py Encore - 005 Copyrightreform

Project entr0py Encore
Status Released
Contact metalgamer
Episode Number 005
Subject Copyrightreform
Subtitle Positiounspabeier iwwert déi national Ëmsetzung vun der "Digital Single Market" (2019/790) Direktiv betreffend Copyright/Auteursrecht
Summary An dëser Episode schwätze mir iwwert eise Positiounspabeier zu der ëmstriddener "Digital Single Market" Direktiv. Vu Copyright bis zu Meenungsfräiheet a firwat Englesch esou eng einfach Sprooch ass.
Recording Date 13/01/2021 20:00 @ metalgamer
Publish Date 01/02/2021

<html>

<script src="https://cdn.podlove.org/web-player/5.x/embed.js"></script><script>podlovePlayer('#podloveplayer', {"audio":[{"mimeType":"audio/ogg","size":89560371,"title":"OGG","url":"https://download.c3l.lu/dlbase/entr0py_enc0re/005-Copyrightreform/005-Copyrightreform.ogg"},{"mimeType":"audio/mp3","size":80189196,"title":"MP3","url":"https://download.c3l.lu/dlbase/entr0py_enc0re/005-Copyrightreform/005-Copyrightreform.mp3"},{"mimeType":"audio/mp4","size":77196161,"title":"M4A","url":"https://download.c3l.lu/dlbase/entr0py_enc0re/005-Copyrightreform/005-Copyrightreform.m4a"},{"mimeType":"audio/flac","size":467230998,"title":"FLAC","url":"https://download.c3l.lu/dlbase/entr0py_enc0re/005-Copyrightreform/005-Copyrightreform.flac"}],"chapters":[{"href":,"start":"00:00:00","title":"Preshow"},{"href":,"start":"00:00:31","title":"Jingle"},{"href":,"start":"00:00:45","title":"Intro"},{"href":,"start":"00:03:08","title":"W\u00e9i ass et dozou komm a wat ass eiser\u00a0Meenung no problematesch mat d\u00ebser Direktiv?"},{"href":,"start":"00:09:04","title":"De Positiounspab\u00e9ier"},{"href":,"start":"00:15:36","title":"EU-Direktiven an \u00cbmsetzung"},{"href":,"start":"00:18:27","title":"Artikelen 3 & 4: Text an \"Data-Mining\},{"href":,"start":"00:33:52","title":"Artikel 5: Digital a grenziwwerschreidend L\u00e9ieraktivit\u00e9iten"},{"href":,"start":"00:47:56","title":"Artikel 6: D'Erhale vum kulturellen Ierwen"},{"href":,"start":"00:56:40","title":"Artikel 7: Kontraktuell an technologesch Iwwertrompen"},{"href":,"start":"01:06:31","title":"Artikelen 8-11: Benotzung an Verwendung vun Wierker, d\u00e9i net m\u00e9i am Handel sinn"},{"href":,"start":"01:18:13","title":"Artikel 14: Wierker vu visueller Konscht am Domaine Public"},{"href":,"start":"01:24:30","title":"Artikel 15: Schutz vu Pressepublikatiounen d\u00e9i d'online Notzung betreffen"},{"href":,"start":"01:38:35","title":"Artikel 17: Benotzung vu Copyright/Auteursrechtlech gesch\u00fctzten Contenu, duerch online Plattformen"},{"href":,"start":"01:53:12","title":"Wien krut\u00a0dat Positiounspabeier a copyrightreform.lu"},{"href":,"start":"01:55:23","title":"Kontakt\u00e9ier d\u00e9ng Deput\u00e9iert/Ministeren"},{"href":,"start":"01:58:06","title":"Zukunft"},{"href":"","start":"02:04:57","title":"Outro"}],"duration":"02:05:30.326","files":[{"mimeType":"audio/opus","size":77777382,"title":"OPUS","url":"https://download.c3l.lu/dlbase/entr0py_enc0re/005-Copyrightreform/005-Copyrightreform.opus"},{"mimeType":"audio/ogg","size":89560371,"title":"OGG","url":"https://download.c3l.lu/dlbase/entr0py_enc0re/005-Copyrightreform/005-Copyrightreform.ogg"},{"mimeType":"audio/mp3","size":80189196,"title":"MP3","url":"https://download.c3l.lu/dlbase/entr0py_enc0re/005-Copyrightreform/005-Copyrightreform.mp3"},{"mimeType":"audio/mp4","size":77196161,"title":"M4A","url":"https://download.c3l.lu/dlbase/entr0py_enc0re/005-Copyrightreform/005-Copyrightreform.m4a"},{"mimeType":"audio/flac","size":467230998,"title":"FLAC","url":"https://download.c3l.lu/dlbase/entr0py_enc0re/005-Copyrightreform/005-Copyrightreform.flac"}],"link":"https://wiki.c3l.lu/doku.php?id=projects:entr0py_encore:005_copyright_reform","poster":"https://projects.c3l.lu/C3L/Artwork/raw/tip/Projects/entr0py_Encore/005-Copyrightreform/PNG/005-Copyrightreform.png","publicationDate":"2021-01-31T00:00:00+00:00","show":{"link":"https://wiki.c3l.lu/doku.php?id=projects:entr0py_encore","subtitle":"Den Technologie Podcast fir L\u00ebtzebuerg, g\u00ebtt iech zerw\u00e9iert vum Chaos Computer Club L\u00ebtzebuerg!","title":"entr0py Encore"},"subtitle":"Positiounspabeier iwwert d\u00e9i national \u00cbmsetzung vun der \"Digital Single Market\" (2019/790) Direktiv betreffend Copyright/Auteursrecht","summary":"An d\u00ebser Episode schw\u00e4tze\u00a0mir iwwert eise\u00a0Positiounspabeier\u00a0zu der \u00ebmstriddener \"Digital Single Market\" Direktiv. Vu Copyright bis zu Meenungsfr\u00e4iheet a\u00a0firwat\u00a0Englesch esou eng einfach Sprooch ass.","title":"005 - Copyrightreform","version":5}, {"theme":{"tokens":{"alt":"#fff","brand":"#000000FF","brandDark":"#000000FF","brandDarkest":"#000000FF","brandLightest":"#FFFFFFFF","contrast":"#000","shadeBase":"#807E7C","shadeDark":"#807E7C"}}});</script></html>

 • Intro
 • Jingle
 • Welcoming
 • Copyrightreform - Wat ass dat?
  • Wei komm et dozou?
 • Ee Positiounspabéier
  • Wat ass eis generell Positioun?
  • Op déi eenzel Artikelen agoen
   • Artikelen 3 & 4
   • Artikel 5
   • Artikel 6
   • Artikel 7
   • Artikelen 8-11
   • Artikel 14
   • Artikel 15
   • Artikel 17
  • Wat ass mat deenen Artikelen op déi mier net am Positiounpabéier aginn
  • Wee krutt dat Positiounspabéier
 • copyrightreform.lu
  • Wat kënnt dier maachen!
 • Zukunft
Type Link Size
OPUS 005-Copyrightreform.opus 77.8 MB
OGG 005-Copyrightreform.ogg 89.6 MB
MP3 005-Copyrightreform.mp3 80.2 MB
M4A 005-Copyrightreform.m4a 77.2 MB
FLAC 005-Copyrightreform.flac 467.2 MB

This episode on archive.org

 • projects/entr0py_encore/005_copyright_reform.txt
 • Last modified: 2021/09/23 21:30
 • by metalgamer